Darmowa dostawa
Darmowa dostawa Paczkomat od 89,9 zł | kurier Standard od 119,9 zł*
 (*nie dotyczy zamówień zawierających wino)
Regulamin Sklepu..

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: Athina Delikatesy

www.SklepAtena.p

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Sklep Internetowy jest dostępny w domenie www.sklepatena.pl.
 2. Właścicielem domeny i Sklepu Internetowego (dalej: „Sklep”) jest:

GREEK TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków,

tel. +48 12 345 53 55, tel. kom. +48 532 745 744

e-mail: info@sklepatena.pl , info@athina.com.pl,

NIP: 679-000-50-92, REGON: 350551849, BDO 000028411, KRS: 0000149645 (rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), dalej: „Sprzedawca”.

 1. Adres siedziby Sprzedawcy jest jednocześnie jego adresem korespondencyjnym. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia, informacje, pytania bądź przesyłki winny być kierowane na adres korespondencyjny. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest również pod numerem telefonu: +48 12 345 53 55, tel. kom. +48 532 745 744 lub na adres e-mail: info@sklepatena.pl albo info@athina.com.pl.
 2. Dane bankowe:
  BANK MILLENNIUM S.A. 36 1160 2202 0000 0000 4965 8045,
  Nazwa: Greek Trade Sp. z o.o.,
  Adres: ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski.
 4. Kontakt z obsługą Sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
 5. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania umów sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 6. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób, np. poprzez zapis na trwałym nośniku danych lub wydruk.
 7. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 10. W celu usunięcia Profilu Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
 11. Sprzedawca odpowiedzialny jest za obsługę Sklepu i realizację Zamówień.

II. DEFINICJE

 1. Sprzedawca, Administrator  - Greek Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tadeusza Śliwiaka 14, (30-797) Kraków, 
  NIP: 679 000 50 92, REGON 350551849, BDO 000028411, KRS 0000149645.
 2. Klient lub Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto lub Profil - Sklep umożliwia Klientowi nieodpłatnie założenie Konta (Profilu) Klienta na platformie internetowej Sklepu. Konto Klienta umożliwia zarządzanie kontem Użytkownika, w tym dostęp do historii logowania do Konta, historii zakupów, statusu złożonych Zamówień, rodzaju udzielonych zgód oraz dokonywania modyfikacji danych do logowania.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Regulamin  - niniejszy Regulamin Sklepu.
 7. Sklep - Strona i/lub Sklep internetowy  - strona internetowa, blog i sklepy internetowe znajdujące się podadresami: 

www.sklepatena.pl

https://www.facebook.com/sklep.athina.delikatesy.online

https://www.facebook.com/FSS-Firmowy-Sklep-Spożywczy

 1. Produkt - towar zakupiony w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 2. Umowa Sprzedaży  - umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 3. Ustawa o prawach konsumenta  - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dalej: „Ustawa”.
 4. Kodeks cywilny  - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej: „Kodeks cywilny”.
 5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dn. 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną -  dalej: „USUDE”.
 6. Zamówienie– czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia Klientowi złożenie zamówienia,
  w szczególności poprzez dodanie Towaru do Koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym m.in. sposobu dostawy i płatności.
 8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Operator płatności - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Haffnera 6,  (91-717) Sopot) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, NIP: 5851351185.
 10. Dowód zapłaty - faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 11. Płatność - wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych 
  w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
 12. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu dla innych Klientów.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty niezbędne są:
 3. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 4. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 5. włączona obsługa Java Script oraz zapis plików cookies w przeglądarce internetowej;
 6. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 7. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 8. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien posiadać Konto (Profil) Klienta, chyba że wybrał opcję zakupu bez rejestracji.
 2. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta dopiero po dokonaniu rejestracji.
 3. Przy rejestracji Klient podaje imię i nazwisko, adres e-mail, a także wybiera hasło (opcjonalnie Klient podaje numer telefonu).
 4. Klient zapewnia, że dane wskazane przy rejestracji są zgodne z prawdą. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się
  z Regulaminem oraz Polityką przetwarzania danych osobowych, a nadto potwierdzenie przez Klienta zapoznania
  się z przedmiotowymi dokumentami.
 5. Z chwilą umożliwienia Klientowi dostępu do Konta Klienta, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta na czas nieoznaczony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta Klienta. Klient może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie. 
 6. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien posiadać Konto Klienta, chyba że wybrał opcję zakupu bez rejestracji.
 7. Do dokonania zakupu bez rejestracji w Sklepie konieczne jest, aby Klient:

  a. zaakceptował Regulamin,

  b. zaakceptował zapoznanie się prawem do odstąpienia od umowy,

  c. podał dane niezbędne do realizacji Zamówienia (tj. adres e-mail, adres do wysyłki towaru, imię i nazwisko lub w przypadku zakupu Produktu przez przedsiębiorcę dane firmy przedsiębiorcy, tj. numer NIP i adres siedziby firmy Przedsiębiorcy.

 8. Klient zapewnia, że dane podane w Formularzu Zamówienia są aktualne i zgodne z prawdą.
 9. Sprzedawca zastrzega prawo do zablokowania Klientowi dostępu do indywidualnego Konta Klienta w Sklepie Internetowym lub niektórych jego funkcji w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu lub zamieści treści o charakterze bezprawnym.
 10. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu.
 11. Zamówienie mogą składać osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 12. Zamówienia w imieniu osób prawnych mogą składać jedynie osoby upoważnione do zawierania tego rodzaju umów.
 13. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia złożone od piątku po godz. 9:30 do poniedziałku do godz. 9.00 będą realizowane jako zamówienia poniedziałkowe. Zamówienia złożone w dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane jako zamówienia złożone w najbliższym dniu roboczym następującym po tej dacie. Zamówienia złożone po godz. 9.30 są traktowane jak zamówienia z następnego dnia roboczego.
 14. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „do koszyka” pokazany wraz z ceną   i nazwą Produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów, poprzez wybranie opcji „KONTYNUUJ ZAKUPY” lub kliknąć w przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” i sfinalizować zakup  na kolejnej stronie.
 15. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach wskazanych danych, w zależności od wybranej opcji (osoba fizyczna/firma):

   a. adres e-mail,

   b. imię i nazwisko i/lub nazwa firmy,

   c. adres odbiorcy (ulica, numer budynku, opcjonalnie numer lokalu, kod pocztowy, miasto),

   d. NIP firmy,

   e. nazwa firmy,

   f. adres siedziby firmy (ulica, numer budynku, opcjonalnie numer lokalu, kod pocztowy, miasto),

Następnie należy:

   g. zaakceptować niniejszy Regulamin, poprzez zaznaczenia okienka: "Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Wyrażam     również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Greek Trade sp. z o.o. z siedzibą w   Krakowie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego". Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia,

   h. potwierdzić zapoznanie się z prawem do odstąpienia od umowy poprzez zaznaczenie okienka   oznaczonego jako: „Zapoznałem/am się z moim prawem do odstąpienia od umowy”,

   i. potwierdzić zgodę na realizację Zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i     płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.

Dane obowiązkowe do wpisania oznaczone są gwiazdką *.

 1. W procesie składania Zamówienia Klient jest zobowiązany dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty.
 2. W trakcie składania Zamówienia - do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” - Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 3. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”, ma świadomość, że zawarcie Umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje płatności.
 6. W razie wybrania przez Klienta płatności elektronicznej, Zamówienie jest skuteczne w razie uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej od operatora systemu płatności. Sprzedawca informuje Klienta, że Zamówienie zostało złożone skutecznie poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej Zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Klient zostaje niezwłocznie poinformowany przez komunikat wyświetlający się na Stronie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta. W takiej sytuacji Klient otrzymuje możliwość dokończenia Zamówienia poprzez wybór innej formy płatności.
 7. W ramach płatności elektronicznej, Klient opłaca Zamówienie na rachunek operatora systemu płatności. Operator systemu płatności następnie przekazuje zapłatę za Zamówienie na rachunek Sprzedawcy.
 8. Płatność elektroniczna realizowana jest zgodnie z obowiązującymi regulacjami operatora systemu płatności. Sprzedawca nie bierze udziału ani nie pośredniczy w realizacji Płatności.
 9. Fakt dokonania Zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 10. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 11. Prezentacja Produktów na stronach Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością tych Produktów, a co za tym idzie z możliwością realizacji Zamówienia. W razie wystąpienia braku zamówionego Produktu albo gdy Produkt jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego Produktu lub anulowania Zamówienia. Gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie, Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Produkt.

V. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

   

  a. przelewem bankowym - płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy:

  BANK MILLENNIUM S.A. 36 1160 2202 0000 0000 4965 8045

  Nazwa: Greek Trade Sp. z o.o.

  Adres: ul. Tadeusza Śliwiaka 14, (30-797) Kraków

  Jako tytuł płatności należy podać numer Zamówienia.

  Produkty zostaną wysłane po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

  b. za pośrednictwem Blue Media - płatne za pośrednictwem operatora płatności systemu Blue Media w sposób zapewniony przez operatora płatności, tj. przelewem on-line, kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro oraz opcją „szybki przelew”. 

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z dokonywaniem płatności są odpowiednio: bank lub operator.
 3. Koszt dostawy zamówionych Produktów nie jest wliczony w cenę podaną w Sklepie. Koszt dostawy pokrywa Klient, stosownie do wybranego sposobu dostawy.
 4. Aby otrzymać fakturę VAT, należy zaznaczyć przy składaniu Zamówienia chęć otrzymania faktury oraz podać dane do jej wystawienia.
 5. Umowa Sprzedaży zawierana jest w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 6. Fakturę VAT lub paragon fiskalny Klient otrzymuje wraz z Produktem.
 7. Sklep nie realizuje wysyłek za pobraniem.

VI. CENY PRODUKTÓW

 1. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne, w tym podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego Produktu do Klienta. Wszelkie opłaty dodatkowe lub inne koszty będą odrębnie wyszczególnione.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i udzielania rabatów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania promocji i rabatów zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

VII. DOSTAWA

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres dostawy.
 2. Przesyłki z Zamówieniem są dostarczane stosownie do wyboru Klienta dokonanego w trakcie dokonywania Zamówienia i realizowane poprzez:

        a. Odbiór osobisty  - po uprzednim umówieniu się w Firmowym Sklepie Spożywczym w Krakowie,            przy ul. Tadeusza Śliwiaka 14, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00  - 15.00.

        b. Przesyłkę kurierską InPost S.A , DPD kurier lub X-press courier

        Koszt przesyłki o masie do 30 kg wynosi 14,90 zł dla InPost oraz dla X-press courier 14,99 dla                  dostaw na terenie Krakowa i 17,99 do innych wybranych miast w Polsce. 

        c. Paczkomat InPost S.A.

Koszt przesyłki wynosi 10,99 zł.

Maksymalna waga przesyłki: 25 kg.

Maksymalne wymiary przesyłki: 410 x 380 x 640 mm.

       d. Wszystkie zmówienia, zawierające wina są wysyłane ze względów prawnych WYŁĄCZNIE poprzez Smart Courier InPost 

Koszt przesyłki wynosi 24,90 zł.

Maksymalna waga przesyłki: 25 kg.

Maksymalne wymiary przesyłki: 410 x 380 x 640 mm.

 1. Koszty związane z dostawą Produktu ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Produktu. Informacja o wysokości kosztów dostawy podawana jest na etapie składania Zamówienia.
 2. Klient zobowiązany jest opłacić wartość Zamówienie przed realizacją wysyłki Zamówienia.
 3. Czas realizacji Zamówienia wynosi do trzech dni roboczych i jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, chyba, że inaczej poinformowano na stronie Sklepu. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas dostawy (kurier). 
  Czas realizacji + czas dostawy = termin dostarczenia.
 4. Z chwilą wydania Produktu Klientowi lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Produktu Konsumentowi.
 5. Przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba, że:

    a. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki,

    b. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

    c. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

    d. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Klient stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni, zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie    pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

VIII. SZCZEGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

1. Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie w razie zawarcia Umowy Sprzedaży napojów alkoholowych.

2. Greek Trade sp. z o.o. posiada ważne zezwolenie z dnia 7 września 2021 r. o nr: I/385/B/334/2021 na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18%        alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

3. Zapoznanie się z asortymentem napojów alkoholowych dostępnych w Sklepie możliwe jest tylko dla pełnoletnich Klientów.

4. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży obejmującej napoje alkoholowe jest wyłącznie sklep stacjonarny Greek Trade sp. z o.o. położony przy ul. Tadeusza Śliwiaka 14a, 30-797 Kraków.

5. Zamówienia obejmujące napoje alkoholowe są dostarczane stosownie do wyboru Klienta dokonanego w trakcie dokonywania zamówienia i realizowane poprzez:
a. Odbiór osobisty - po uprzednim umówieniu się w Firmowym Sklepie Spożywczym w Krakowie, przy ul. Tadeusza Śliwiaka 14a, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00.
b. Przesyłkę kurierską realizowaną przez firmę kurierską InPost S.A. (usługa Smart Courier InPost).

6. W przypadku wybrania opcji dostawy „przesyłka kurierska” Klient oświadcza, że upoważnia firmę kurierską do odebrania zamówienia obejmującego napoje alkoholowe w jego      imieniu, a firma kurierska może udzielać dalszych pełnomocnictw o takim samym zakresie swoim pracownikom i osobom współpracującym z firmą kurierską na podstawie umów      cywilnoprawnych. Wydanie towaru Klientowi następuje z chwilą przekazania zamówienia obejmującego napoje alkoholowe upoważnionej do odbioru osobie w sklepie stacjonarnym  Greek Trade sp. z o.o. przy ul. Tadeusza Śliwiaka 14a w Krakowie.   

7. Poprzez potwierdzenie zamówienia obejmującego napoje alkoholowe Klient oświadcza, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionych napojów alkoholowych przez osobę pełnoletnią i trzeźwą.    

8. Składając zamówienie obejmujące napoje alkoholowe, Klient jednocześnie oświadcza, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności że nie znajduje się w stanie nietrzeźwości oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta, Sklep wymaga złożenia oświadczenia o pełnoletności. 

9. Sklep może odmówić realizacji zamówienia na napoje alkoholowe w razie powzięcia wątpliwości co do wieku Klienta. W razie wątpliwości odnośnie do pełnoletności Klienta Sprzedawca może skontaktować się z Klientem przy wykorzystaniu numeru telefonu lub adresu e-mail Klienta podanych podczas rejestracji i poprosić o okazanie przez Klienta dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz datą urodzenia.

10. Upoważniona osoba dokonująca odbioru towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru zamówienia przez osobę upoważnioną.

11. Sklep zastrzega, że zamówienie obejmujące napoje alkoholowe nie będzie wydane osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej oraz jest uprawniony do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej zamówienie obejmujące alkohol.

12. Osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówienie obejmujące napoje alkoholowe nie zostanie wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sklep złoży w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne. Kurier uprawniony jest do weryfikacji pełnoletności osoby odbierającej zamówienie obejmujące alkohol oraz do odmowy wydania zamówienia w przypadku, gdy osoba odbierająca zamówienie jest niepełnoletnia lub odmawia okazania dowodu tożsamości, albo znajduje się w stanie nietrzeźwości.

13. W przypadku zamówień obejmujących jednocześnie napoje alkoholowe oraz inne produkty odmowa wydania zamówienia osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim będzie skutkować niemożliwością doręczenia całego zamówienie.

14. Miejscem doręczenia zamówienia obejmującego napoje alkoholowe nie może być miejsce, w którym doręczenia takich przesyłek jest zabronione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności nie zostaną doręczone zamówienia obejmujące napoje alkoholowe:
a. na teren szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
b. na teren zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
c. w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
d. w środkach i obiektach transportu publicznego;
e. w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych;
f. w ośrodkach szkoleniowych oraz domach wypoczynkowych, jeśli napój alkoholowy będący przedmiotem zamówienia zawiera więcej niż 18% alkoholu;
g. na imprezach na otwartym powietrzu oraz na stadionach i innych obiektach sportowych, jeśli napój alkoholowy będący przedmiotem zamówienia zawiera więcej niż 4,5% alkoholu, chyba że miejsce odbioru zamówienia odjęte jest zezwoleniem na sprzedaż, podawanie i spożywanie takich napojów, a dostarczenie następuje w miejscu wyznaczonym do takiej sprzedaży, podawania i spożywania;
h. w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, jeśli ze względu na ich charakter, rada gminy wprowadziła czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
W przypadku wskazania przez Klienta takiego adresu kurier ma prawo odmówić doręczenia zamówienia obejmującego napoje alkoholowe, a Sklep złożyć w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i zwrócić Klientowi wpłacone środki pieniężne.

15. Sklep nie wystawia faktur VAT dla zamówień obejmujących napoje alkoholowe składanych za pośrednictwem strony internetowej. Dla zamówień obejmujących napoje alkoholowe wystawia się paragony.

  

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie   14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6. poniżej Regulaminu, i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  a. w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Produktu,

  b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 4. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając
  z danych podanych w Rozdziale I ust. 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 10. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Rozdziale VIII Odstąpienie Umowy Przez Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji i o Działalności Gospodarczej.

 

 

X. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Odstępując od Umowy Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktu na adres: ul. Tadeusza Śliwiaka 14a, (30-797) Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (w tym koszt dostarczenie go do Sprzedawcy).
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Jeśli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej lub na numer rachunku bankowego wskazanego przez Kupującego drogą mailową.

XI. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt zgodny z Umową Sprzedaży.
 2. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta .
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w zakresie, w jakim najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży poinformował Konsumenta, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży, a Konsument wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Klientów nie będących Konsumentami jest wyłączona.
 6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawca, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 7. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił naprawy/wymiany Produktu albo wykonania tego w rozsądnym czasie i bez nadmiernych trudności dla Konsumenta;
  2. Sprzedawca nie wykonał naprawy/wymiany Produktu w rozsądnym terminie i bez nadmiernych trudności dla Konsumenta;
  3. niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży występuje pomimo podjęcia próby jego naprawy;
  4. niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia do naprawy albo wymiany Produktu.
 8.  Konsument, który chce skorzystać z powyższego uprawnienia, powinien poinformować o tym Sprzedawcę listem poleconym lub poprzez przesłanie e-maila na adres info@athina.com.pl oraz przedstawić informacje będące podstawą reklamacji, poinformować o treści swojego żądania (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana rzeczy, naprawa rzeczy):Firmowy Sklep Spożywczy, ul. Tadeusza Śliwiaka 14 a, (30-797) Kraków
 9. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady), ewentualnie dokumentację fotograficzną oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Konsumenta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 10. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży Konsument powinien udostępnić Sprzedawcy reklamowany Produkt. Sprzedawca odbiera Towar od Konsumenta na swój koszt,
 11. Sprzedawca może zwrócić się do Konsumenta o przesłanie dodatkowych informacji, jeżeli ich uzupełnienie jest istotne dla rozpoznania reklamacji.
 12. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 13. Po ustaleniu sposobu reklamacji Sprzedawca niezwłocznie:

  a. naprawia Towar albo wymienia go na zgodny z Umową Sprzedaży.

  b. potwierdza obniżenie ceny i przesyła Towar Konsumentowi.

  c. informuje Konsumenta o przyjęciu odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 14. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty dostarczenia rzeczy. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony w związku z uznaniem reklamacji przez Sprzedawcę.
 15. Konsument może powstrzymać się z zapłatą Ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków z tytułu reklamacji.
 16. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
 17. W razie skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.
 18. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 19. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Rozdziale X. Reklamacje stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji i o Działalności Gospodarczej.

XII .SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje
  się tu: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

  b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

  c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,

  d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/- służącej rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 2. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

 

XIII. Newsletter

 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który dokonał subskrypcji usługi Newsletter podczas zakładania Konta Klienta, lub przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego udostępnionego n Stronie Internetowej Sklepu.
 2. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny w celu potwierdzenia zapisania się do Newslettera.
  Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o promocjach i nowych produktach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

XIV. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest GREEK TRADE sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Tadeusza Śliwiaka 14, NIP: 679 000 50 92 REGON 350551849, BDO 000028411, KRS 0000149645.
 2. Szczegółowe informacje co do przetwarzania danych osobowych Klientów, ich przedstawicieli oraz innych osób kontaktujących się z jakikolwiek sposób ze Sprzedawcą zawarte są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Klienta i ochronić je przed dostępem osób trzecich.
  W ramach ochrony Sprzedawca korzysta ze specjalnych zabezpieczeń i procedur, które obejmuje norma ISO 27001:2005 wydana przez BSI. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych będą realizowane każdorazowo za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Aby połączenie było bezpieczne, również Klienci powinni stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa danych, takich jak: zachowanie w poufności swojego loginu i hasła do Strony
  i nieudostępnianie ich osobom trzecim.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

XV. ZASTRZEŻENIA

 1. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 2. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie  z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Sprzedawca informuje, że na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, uzyskał zaświadczenie o wpisie do Rejestru Zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, nr wpisu HŻ P-746/060/2017.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie Sprzedawcy w zakładce: Regulamin.
 7. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak mediacja czy skarga u rzecznika praw konsumenta.
 9. Zawartość strony internetowej www.sklep.athina.com.pl, w tym: szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Produktów są objęte ochroną praw autorskich, stanowią własność Sprzedawcy i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

……………………………

(miejscowość, data)

…………………………………

…………………………………

…………………………………

(imię i nazwisko klienta, adres klienta)

 

Greek Trade sp. z o.o

ul. Tadeusza Śliwiaka 14

30-797 Kraków

 

Reklamacja produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …….........................

produkt jest wadliwy. Wada polega na ………………...............................................

Wada została stwierdzona w dniu ………………………..............................................

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – dalej: k.c., żądam:

 • wymiany produktu na nowy* (art. 561 § 1 k.c.),
 • nieodpłatną naprawę produktu* (art. 561 § 1 k.c.),
 • obniżenia ceny produktu o kwotę ……….............. słownie: ………................................................................................................ zł.

 

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………................................................

przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1 k.c.)

…….......................................................................…….........................…….............

 • odstępuję od Umowy i proszę o zwrot ceny produktu na konto …………............................................................* (art. 560 § 1 k.c.)

 

*niepotrzebne skreślić

……………………………………

(podpis klienta)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium